Copyright Hondeigen.nl

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Hondeigen.nl en het logo van Hondeigen.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Hondeigen.nl. Hondeigen.nl behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Hondeigen.nl en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hondeigen.nl is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Hondeigen.nl heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Hondeigen.nl, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Hondeigen.nl heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.